fbpx

Privacyverklaring


Artikel 1 – Wie zijn wij?

Puro B.V., gevestigd te Steensel, 5524 KC, aan Stevert 34. Wij staan ingeschreven in de KvK onder nummer 17042683. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Puro B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactgegevens
Puro B.V. verwerkt jouw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met je te kunnen communiceren en om producten te kunnen leveren.

Financiële gegevensVoor facturatie en de financiële administratie, verwerken wij naast bovengenoemde contactgegevens ook bankgegevens en eventueel openstaand saldo. Tevens verwerken wij het factuuradres.

Bezoekersgegevens
Om onze website te optimaliseren worden op www.puro.nl de diensten van Google Analytics gebruikt. Hierbij worden onder andere jouw IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type verwerkt. In ons Cookiebeleid staat meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.


Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als (potentiële) klant of websitebezoeker verkregen, omdat je deze gegevens aan ons hebt vertrekt.


Artikel 4 – Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Puro B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen, e-mailen of informeren over producten. Om producten bij je af te leveren en om betalingen af te handelen.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren, worden gegevens op de website geanalyseerd. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming met het Cookiebeleid.
 • Omdat Puro B.V. hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld met gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.


Artikel 5 – Hoe verwerken wij jouw gegevens?

Puro B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puro B.V.) tussen zit.


Artikel 6 – Hoe lang worden bewaren wij jouw gegevens?

Puro B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en om te kunnen doen aan de wettelijke verplichtingen. Voor persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.


Artikel 7 – Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puro B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Puro B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Artikel 8 – Hoe beveiligingen wij persoonsgegevens?

Puro B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoorden. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].


Artikel 9 – Met wie delen wij jouw gegevens?

Puro B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wij delen jouw gegevens met:

 1. Onze werknemers
  We delen de gegevens met onze werknemers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 2. Leveranciers en ondernemers die voor Puro B.V. werken.
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 3. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.


Artikel 10 – Slotbepalingen

Puro B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 19 april 2023.

Winkelwagen
Scroll naar boven